WATERSCHAPSBLADBekendmaking ambtshalve verleende maatwerkbesluit rwzi Simpelveld

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking ambtshalve verleende maatwerkbesluit rwzi Simpelveld

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 23 juni 2021 aan de vergunninghouder toegezonden.Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 23 juni 2021 in verband met de eisen uit het Limburgs Effluent Beleid een wijziging heeft plaatsgevonden van het maatwerkbesluit voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld welke eerder is verleend op 17 maart 2015 met nummer 2014.0171. De wijziging is opgesteld onder zaaknummer 2018-Z20455.InzageDe wijziging van het maatwerkbesluit kunt u inzien in de linkerkolom onder "externe bijlagen". Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.BezwaarOp grond van de Awb kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z20455. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Voorlopige voorzieningHet besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.InformatieVoor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met André Schrouff van het cluster vergunningen, toezicht en handhaving, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.Het dagelijks bestuur,ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeurdrs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.