STAATSCOURANTBekendmaking vaststellen bestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTBekendmaking vaststellen bestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Irmstraat Simpelveld Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Simpelveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 oktober 2019 het bestemmingsplan Irmstraat 25-27 ongewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld. Met ingang van 15 oktober 2019 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Irmstraat 25-27 Simpelveld” ter inzage ligt. Tevens maken burgemeester en wethouders op grond van artikel 110c Wet geluidhinder bekend dat in verband met dit plan met ingang van 15 oktober 2019 een besluit hogere grenswaarden vastgesteld.Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden hebben betrekking op het perceel Irmstraat 25 en 27 te Simpelveld en maken een herbestemming van de percelen van een detailhandelsfunctie naar een woonfunctie mogelijk (3 woningen).Ter inzageHet bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 oktober 2019 gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Simpelveld, Markt 1 te Simpelveld. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft als identificatienummer NL.IMRO.0965.BPLKSirmstraat2527-VA01.BeroepBelanghebbenden die tijdig hun zienswijze ten aanzien van de besluiten kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit / deze besluiten ter inzage is gelegd, binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500AE Den Haag.Daarnaast kunt u – indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist – een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.