GEMEENTEBLADVaststelling Bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld herziening 2021”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. GEMEENTEBLADVaststelling Bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld herziening 2021”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 oktober 2021 het bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld herziening 2021” heeft vastgesteld. Bij vaststelling is een tweetal zienswijzen gegrond verklaard die hebben geleid tot planaanpassing. Ook is een lijst van ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. \ ToelichtingHet bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld” uit 2015 heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat het bestemmingsplan is gericht op behoud van bestaande functies en omgevingswaarden. Het bestemmingsplan bevat ondanks zorgvuldige voorbereiding enkele juridische omissies en gebreken. Middels herziening is een aantal omissies hersteld. Het herstel ziet toe op de samenhang tussen de (digitale) verbeelding en de planregels. Het oorspronkelijk conserverend karakter van het geldende bestemmingsplan blijft overeind.\ inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 10 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.BPLGM01Kernenh2021-VG01.\ BeroepEen belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, een belanghebbende die niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend en een belanghebbende die getroffen is door gewijzigde vaststelling, kunnen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling.\ InwerkingtredingHet bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.